Bibliotheek die door CIA wordt ontwikkeld.
Wij stellen U regelmatig uw van nieuwe voorwerpen ter beschikking voor ArchiCAD 6.5 en ArchiCAD 6.0 (Pc en Mac). Om een voorwerp op uw harde schijf te laden, klikt twee keer op de naam van het onderwerp die met uw taal, platform en versie overeenstemt, eens gedecompacterde, plaatst in de actieve bibliotheek.
De onderwerpen waarvan de naam per .exe beëindigt zijn bestemd voor Windows. Laad WinZip hier
De onderwerpen waarvan de naam per .sit beëindigt zijn bestemd voor Mac OS. Laad Stuffit hier

Laadt eveneens het beschrijvingsbestand aan het formaat .pdf voor PC en Mac OS
Eveneens raadpleegt Bijkomende bibliotheken van Graphisoft

Bibliothèque développée par CIA.
Nous mettons régulièrement à votre disposition de nouveaux objets pour ArchiCAD 6.5 et ArchiCAD 6.0 (Pc et Mac).
Pour charger un objet sur votre disque dur, double-cliquez sur le nom de l'objet correspondant à votre langue, plate-forme et version, une fois décompacté, placez-le dans la bibliothèque active.
Les objets dont le nom termine par .exe sont destinés à
Windows. Chargez WinZip ici
Les objets dont le nom termine par .sit sont destinés au
Mac OS. Chargez Stuffit ici

Chargez également le fichier de description au format .pdf qui est identique pour PC ou Mac OS
Consultez également
Bibliothèques complémentaires Graphisoft

Beschrijving Description ArchiCAD 6.5 ArchiCAD 6.0
2D/3D elements
NL
FR
Huis
3D Huis voor urbanistische studie omvattend verschillende soorten traditionele daken, snijden van einden en mogelijkheid van plakken van een foto van voorgevel voor rendering Automatisch gearceerd 2D symbool.
Beschrijvingsbestand : Huis.pdf
Maison
Maison 3D pour étude volumétique ou urbanistique comprenant différents types de toitures traditionnelles, découpes d'extrémités et possibilité de collage d'une photo de façade pour rendu photo réaliste. Symbole 2D hachuré.
Fichier de description : Maison.pdf
21/02/2000
Huis.exe
Huis.sit
Huis.exe
Huis.sit
Maison.exe
Maison.sit
Maison.exe
Maison.sit
Hanggoot met afvoer
Hanggoot met afvoer en dolfijn Windplank, Half ronde hanggoot, mopac, recht of ardeense. Afvoerpijp en dolfijn.
Beschrijvingsbestand :
Hanggoot_afvoer 3D.pdf
Gouttière avec T.D.
Gouttière avec tuyau de descente et dauphin. Planche de face, gouttière de type demi-lune, mopac, bac ou ardennaise. Tuyau de descente et dauphin.

Fichier de description :
Gouttière_TD 3D.pdf
21/02/2000
Hanggoot_afvoer.exe
Hanggoot_afvoer.sit
Hanggoot_Afvoer.exe
Hanggoot_Afvoer.sit
Gouttiere_TD.exe
Gouttiere_TD.sit
Gouttière_TD.exe
Gouttière_TD.sit
Schoorsteen
Schoorsteen met beleid van de dakhelling, tablette, gaten, kroning, pennen en materialen
Beschrijvingsbestand :
Schoorsteen.pdf
Souche de cheminée
Souche de cheminée avec gestion de la pente de toiture, tablette, trous, couronnement, plumes et matières.
Fichier de description :
Souche cheminée.pdf
22/02/2000
Schoorsteen.exe
Schoorsteen.sit
Schoorsteen.exe
Schoorsteen.sit
Souche de cheminee.exe
Souche de cheminee.sit
Souche_de_cheminee.exe
Souche_de_cheminee.sit
Deur opening met drempel
Deur opening voor dubbele muren, bestemd om opgenomen te worden in de muur van versiersel, past eveneens voor venster. Beheer van de drempel, bovendorpel en luiken. 2D parametreren van de pennen, arceringen zowel in 2D, doorsneden en 3D.
Baie de porte avec seuil
Baie de porte pour mur double, destinée à être insérée dans le mur de parement convient également pour fenêtre.
Gestion du seuil, linteau et volets. Paramétrage des plumes, hachures distinctement en 2D, coupe et 3D
08/03/2000
Opening_blinden.exe
Opening_blinden.DOR.sit

Baie_Seuil.exe
Baie_Seuil.DOR.sit
Baie_Seuil.exe
Baie_Seuil.sit
Pictogram
43 pictograms verticale of horizontale plaatsing
Pictogrammes
43 pictogrammes, positionnement vertical ou horizontal
03/03/2000
Pictogram.exe
Pictogram.sit
Pictogram.exe
Pictogram.sit
Pictogrammes.exe
Pictogrammes.sit
Pictogrammes.exe
Pictogrammes.sit
Dakconstructie
Dakstructuur met panlatten en sporen.
Parametreren van de dak helling, de secties en de as
Beheer van de oriëntatie van de nok panlat.
Charpente
Structure de charpente comprenant les pannes et chevrons.
Paramétrage de la pente de toiture, des sections et entr'axes.
Gestion de l'orientation de la panne faîtière. Retrait des pannes par rapport aux chevrons.
14/07/2000
Dakconstructie.exe
Dakconstructie.GSM.sit
Dakcronstructie.exe
Dakcronstructie.sit
Charpente.exe
Charpente.GSM.sit
Charpente.exe
Charpente.sit
Gesloten binnendeur
Binnen opdekdeur of met kozijn
Beheer van de vloer dikte
Porte intérieure pleine
Porte intérieure sur chambranle ou ébrasement.
Gestion de l'épaisseur de chape.
14/07/2000
Geslote_deur.exe
Geslote_deur.DOR.sit
Niet beschikbaar
Porte_pleine.exe
Porte_pleine.DOR.sit
Non disponible
2D elements
Doorsnede van balkenvloer
2D object voor de versiering van de doorsneden. Plaatsen door klikken-glijden
Beschrijvingsbestand :
Balkenvloer.pdf
Hourdis en coupe
Objet 2D pour l'habillage des coupes.
Positionnement par cliquer-glisser.
Fichier de description :
Hourdis coupe.pdf
21/02/2000
Doorsnede_balkenvloer.exe
Doorsnede_balkenvloer.sit
Doorsnede_balkenvloer.exe
Doorsnede_balkenvloer.sit
Hourdis_coupe.exe
Hourdis_coupe.sit
Hourdis_coupe.exe
Hourdis_coupe.sit